Algemene voorwaarden

Artikel 1               Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door KLC gesloten overeenkomsten en op alle door KLC uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
 2. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op aanvraag door KLC gratis verstrekt.

Artikel 2               Definities

 1. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie KLC een overeenkomst aangaat of met wie KLC in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer: De natuurlijke rechtspersoon namens wie de Coach diensten op het gebied van coaching aanbiedt onder toepassing van deze voorwaarden.
 3. Cliënt: De persoon die deelneemt aan een coachingstraject.
 4. Opdracht: Iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.
 5. Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen KLC en opdrachtgever tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever..
 6. Diensten: Alle diensten waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 3               Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij KLC diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Niet alleen KLC, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cliënt zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door KLC uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 6. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 4               Toepasselijke gedragsregels en reglementen

Opdrachtgever voert de diensten uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode”en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van KLC. De toepasselijke gedragsregels zijn te vinden op de website: https://www.nobco.nl/files/NOBCO-documenten/Ethische_Beroepscode_NOBCO.pdf

Artikel 5               Acceptatie

Door ondertekening verklaart opdrachtgever dat de cliënt in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert.

Artikel 6               Offertes en totstandkomingen van de Overeenkomst

 1. De door KLC gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. KLC is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.
 3. Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van KLC van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan KLC doorberekenen aan de opdrachtgever.
 4. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.

Artikel 7               Uitvoering van de overeenkomst

 1. De gesloten overeenkomsten tussen KLC en opdrachtgever leiden voor KLC tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij KLC gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van KLC verlangd kan worden.
 2. De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.
 3. Mocht de opdrachtnemer tijdens het coachingstraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de opdrachtnemer vallen, dan zal de opdrachtnemer de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KLC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KLC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan KLC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KLC zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. KLC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KLC is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 7. Indien voor de voltooiing van de werkzaamheden door opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen de opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 8. Wanneer de opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. KLC aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 8               Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal KLC niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de cliënt of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
 3. Aan de opdracht zal door KLC niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
 4. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtgever en cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan de opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 9               Intellectuele eigendom

1.Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. cliënten.

Artikel 10            Betaling en verzuim

 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door KLC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is KLC gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van KLC en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens KLC onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Als van KLC meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan KLC voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 11            Incassokosten

Indien KLC invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever, die wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van de opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen, of bij een openstaand bedrag van 40 tot 267 euro ten minste 40 euro, in lijn met wetsartikel 6:96 BW. Onder deze kosten zijn inbegrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/ of advocaten.

Artikel 12            Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is KLC niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. KLC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de cliënt zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de cliënt alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.
 2. De aansprakelijkheid van KLC is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door KLC of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor KLC aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door KLC afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat KLC in verband met die verzekering draagt.
 4. Elke aansprakelijkheid van KLC voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding in indirecte schade geleden door opdrachtgever c.q. cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 6. Indien opdrachtgever en/ of cliënt een eventuele vordering jegens opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 13            Annuleringsvoorwaarden

 1. KLC heeft het recht om zonder opgave van reden het coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan KLC betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.
 2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.
 3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 3 weken voor aanvang van het coachingstraject, kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het coachingstraject te voldoen.
 4. Bij annulering binnen 3 weken tot en met 1 week voor aanvang van het coachingstraject is KLC gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 1 week het volledige bedrag.
 5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van het coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 6. Een particulier/individueel coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is KLC gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.
 7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 14            Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen KLC en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer c.q. cliënt ene geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van een mediator.
 3. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen KLC gevestigd is.

Artikel 15            Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens KLC aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

Artikel 16            Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met KLC wordt aan KLC toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal KLC uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten.